Arbetsmiljögrupp

I uppgiftsfördelningen från rektor till vicerektor ges uppdraget att ha en sammanhållen arbetsmiljöorganisation vid universitetet. För att få en bild av vad som händer i verksamheten inom arbetsmiljöområdet och vilka eventuella förbättringsområden som finns behöver det skapas mötesplatser där arbetstagare och arbetsgivare kan träffas och samverka. Med arbetsmiljö menas här både fysisk/teknisk arbetsmiljö och psykosocial arbetsmiljö.

Vid Uppsala universitet finns en centralt organiserad arbetsmiljökommitté kallad samverkansgruppen för arbetsmiljöfrågor (SVAM). SVAM träffas regelbundet två gånger per termin och samverkar om universitetsövergripande arbetsmiljöfrågor. SVAM är ett forum för samverkan och inte ett beslutande organ vid universitetet.

Den lokala arbetsmiljögruppen träffas regelbundet dock minst två gånger per termin. Då träffas arbetstagare och arbetsgivare för att samverka om arbetsmiljöfrågor som berör institutionen.

Miljömål och handlingsplan för miljöarbete vid IMBIM (under uppdatering)
Arbetsmiljöplan IMBIM (pågående) uppd 200312

IMBIMs arbetsmiljögrupp:
Catharina Svensson - prefekt
Eva Andersson - skyddsombud, brandskyddsombud, miljö- och kemikalieombud, repr D9:3
Tove Hoffman - repr A9:3
Annika Grahn Westin - repr B9:3
Veronica Hammar - sekreterare, skyddsombud, repr C8:3
Karin Hjort - skyddsombud, repr D7:3
Arianna Cocco - repr D11:3 och C10:3 
Natalia Papadopoulos - repr B11:3

Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4
Arbetsmiljöplan pågående, senast uppdaterad 200929

Minnesanteckningar från arbetsmijögruppens möten:
200929
200428
200225

191114
190912
190424
190204