Höga nivåer av polysackariden hyaluronan i serum från patienter infekterade med dengue-virus förutsäger svår sjukdom och bidrar till ökat blodkärlsläckage

2019-09-16

Dengue-virusinfektion överförs med myggor och ökar snabbt i världen på grund av den globala uppvärmningen och resor utomlands. Infektionen orsakar lidande, förbrukar resurser inom sjukvården, och kan ibland utvecklas till en dödlig sjukdom som bl.a. yttrar sig i en kraftigt ökat läckage i blodkärlen som leder till vätskeförlust. Det finns inget effektivt dengue-virus-vaccin och ingen specifik behandling av patienter med dengue-feber.

Vi har studerat en stor kohort av dengue-virusinfekterade patienter från utbrott i Taiwan 2014 och 2015, och har följt dem från de första symptomen till återhämtningsfasen. Vi fann att serumnivåerna av polysackariden hyaluronan ökade mycket kraftigt hos patienterna. Hyaluronan är en stor linjär molekyl som normal finns i bindväven. Vi fann att serumnivåer på över 70 ng/ml hyaluronan tidigt under infektionen förutsade ökad risk för utveckling av varningstecken, såsom svår buksmärta, blodiga kräkningar, snabb andning och därmed svår dengue-virusinfektion. Detta fynd erbjuder tillgång på en biomarkör som kan användas för att identifiera de patienter som bör observeras noga och erbjudas sjukhusvård.

Vi fann också att virusproteinet NS1, som finns i stora mängder i serum hos infekterade patienter, stimulerade produktion av hyaluronan i fibroblaster samt endotelceller. Den ökade mängden hyaluronan attraherade vissa typer av immunceller vilket kan bidra till ökad inflammation som ytterligare ökar produktionen av hyaluronan. Dessutom minskade mängden av CD44, en receptor för hyaluronan, på endotelcellerna´s yta efter stimulering med NS1. Kombinationen av ökad mängd hyaluronan och minskad mängd av dess receptor påverkade kontakterna mellan endotelcellerna så att läckaget ökade. Våra fynd öppnar en möjlighet att behandla patienter med svår dengue-virusinfektion med hämmare av hyaluronan och därmed minska det livshotande blodkärlsläckaget.

Paraskevi Heldins forskargrupps hemsida

Läs hela artikeln

Kompletterande artikel

Nyheter

Senast uppdaterad: 2021-06-15