Filosofie doktor Simon Forsberg har av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien tilldelats belöning för framstående doktorsarbete 2018

2018-01-18

Akademiens belöning för framstående doktorsarbete 2018
Filosofie doktor Simon Forsberg, Uppsala och Uppsala universitet,
för hans avhandling Complex Trait Genetics Beyond Additivity, samt
Teknologie doktor Magnus Rudolfsson, Umeå och SLU Umeå,
för hans avhandling Characterization and Densification of Carbonized Lignocellulosic Biomass.

Simon Forsberg har i sitt doktorsarbete tagit sig an svåra och komplicerade frågor inom genetiken. Han har främst undersökt hur de genetiska formerna epistasis och ”genetic variance heterogeneity” kan påverka det fenotypiska uttrycket. Den övergripande frågeställningen har varit att så kallad ”additivity”, d.v.s. att samverkande geners fenotypiska uttryck är resultatet av en enkel sammanläggning av deras effekt (addition), inte alltid gäller och att till exempel epistasis kan ha stor effekt på nedärvda egenskaper hos den enskilda individen. Simon Forsberg har applicerat sina teorier på praktiska exempel genom att analysera data rörande diabetes hos hund samt klimatanpassning och omsättning av molybden hos backtrav. Han har vidare vid studier av jästsvamp gjort nya och mycket spännande fynd som tydligt visar behovet av nya sätt att beskriva hur egenskaper nedärvs för att kunna utnyttja genomdata i avel och växtförädling.

Magnus Rudolfsson har i sitt doktorsarbete analyserat och utvecklat metoder för att pelletera torrefierad biomassa av lignocellulosa, främst från biprodukter som grenar och toppar men även från energigrödor som salix och rörflen. Han visar bl.a. att pelletering av torrefierad biomassa kräver betydligt högre precision än traditionell pelletering. I arbetet utvecklade Magnus Rudolfsson därför olika sätt att påverka kritiska felsteg i processen. Den innovativa forskning som Magnus Rudolfsson redovisar är ett viktigt bidrag till förverkligandet av en biobaserad ekonomi och främjandet av en ökad användning av förnybara biobränslen.

Nyheter